right,fit

  • תיאור תמציתי של התוצאה הצפויה של הסכם, פעילות, פרויקט או אסטרטגיה
  • הערכת קריטריונים ומדדים מפורטים יכולה להיות לעזר עבור סקירת התוצאה בפועל

▶ תיאור תוצרים
◀ הבהרת תחומים
▲ הגדרת הסכמים