right,fit

קבוצות נפגשות במרווחי זמן קבועים כדי להחליט מה לעשות כדי להשיג את היעדים, וכדי להגדיר מגבלות על איך ומתי דברים יעשו.

פגישת מדיניות בדרך כלל:

 • מונחית
 • מוכנת מראש
 • קצובה בזמן של 90-120 דקות
 • מתוזמנת כל 4 שבועות

פגישת מדיניות טיפוסית כוללת:

 • סבב פתיחה: התכווננות אחד עם השני ועם המטרות (או המניע) של הקבוצה
 • עניינים מנהליים
  • הסכמה לזיכרון דברים האחרון, תאריך לפגישה הבאה וכו’.
  • בדיקה האם יש תוספות של הרגע האחרון לפריטים על סדר היום והסכמה לסדר היום
 • פריטים על סדר היום
 • הערכת הפגישה: הרהרו על האינטראקציות שלכם, תחגגו הצלחות ושתפו הצעות לשיפור
 • סגירה

פרטי סדר יום טיפוסיים כוללים:

 • דיווחים קצרים
 • הערכת הסכמים קיימים שהגיע מועד הסקירה שלהם
 • מניעים חדשים הדורשים החלטות שצריכות להיעשות, כולל:
  • הבנה והסכמה על מצבים שדורשים תשומת לב
  • גיבוש הצעות ועריכת הסכמים
  • יצירת והגדרת תפקידים חדשים וקבוצות
  • סקירת תפקידים קיימים או קבוצות
  • בחירת אנשים לתפקידים

▶ רטרוספקטיבה
▲ אינטראקציות ממוקדות