right,fit

אנשים נפגשים במרווחי זמן קבועים (1-4 שבועות) בפגישות מוקצבות בזמן כדי לתכנן ולסקור את העבודה.

תכנון פגישה: לבחור ולהעריך פריטי עבודה לאיטרציה הבאה (חזרה הבאה).

סקירת הפגישה: לסקור פריטי עבודה שהושלמו ולהחליט על עבודה מחדש ושינויים עבור האיטרציה הבאה.

▶ פגישת תיאום
◀ פגישה יומית קצרה
▲ אינטראקציות ממוקדות