right,fit

  • בארגון אפקטיבי, זרימת מידע והשפעה תומכים בזרימה רציפה של ערך
  • תיאום מושג ומתוחזק באמצעות שיפור מתמשך של הסכמים

זרימה של ערך

  • זרימת הערך מונחית על ידי הסכמים והנחות (מפורשות ומרומזות)
  • עבודה בתהליך נחשבת בזבוז משום שהיא קושרת משאבים
  • זרימה רציפה של ערך מפחיתה את פוטנציאל הצטברות של בזבוז
    • זה גם יוצר לולאות משוב קצרות יותר ומגביר את הלמידה

▶ רכז
◀ הגבלת עבודה בתהליך
▲ ארגון העבודה