right,fit

מחויבות הפרט להתפתחות אינטראקציות מועילות ושיתוף פעולה אפקטיבי:

 • באופן פעיל לקחת בחשבון ולעקוב אחר כל ההסכמים שנעשו, בצורה הטובה ביותר האפשרית, בהתחשב בנסיבות
 • לפתח מודעות והבנה לצרכים של הפרט והקולקטיב
 • לפתח את הכישורים הדרושים כדי לעשות זאת
 • לתמוך באחרים לעשות את אותו הדבר
 • הבאת חסמים לתשומת לבם של אחרים במידת הצורך

השתתפות מיומנת עשוייה לכלול הפרעה, הסתייגות או שבירה של הסכמים.

היתרונות של השתתפות מיומנת

right,fit

 • מאפשרת יצירה משותפת והתפתחות של הסכמים
 • עוזרת ליצור צוותים חזקים יותר
 • בונה אחריות אישית, יושרה ואמון
 • יוצרת תרבות של תמיכה הדדית ושיתוף פעולה הדוק
 • אפילו יותר חזקה כאשר מאומצת על ידי רבים

השתתפות מיומנת: הערכה עצמית

 • איך אתמוך בעצמי ובאחרים בלהשתתף בצורה יותר מיומנת?
 • היכן האינטראקציות שלי עם אחרים אינן עוזרות או לא מועילות?
 • אילו הסכמים קשה לי לקיים או לתרום להם? מה אוכל לעשות כדי לטפל בכך?
 • אילו מיומנויות אני יכול לפתח, אשר יתמכו בי להשתתף בצורה יותר מיומנת?
 • מה המשמעות של השתתפות מיומנת ביחס ל:
  • פעילויות היומיומיות שלי?
  • שיתוף הפעולה ולאינטראקציה עם אחרים?
  • ארגון? … לקוחות או לצרכנים שלנו?
  • סביבה הרחבה יותר?

▶ אימוץ שבעת העקרונות
▲ מאפשרים של יצירה משותפת