inline,fit

right,fit

לאמץ את שבעת העקרונות (…)

תיאום שיתוף הפעולה עם שבעת העקרונות.

אימוץ שבעת העקרונות מקטין את מספר ההסכמים המפורשים הנדרשים, ומנחה את ההתאמה של תבניות S3 כך שיתאימו להקשר של הארגון.

ערכי הארגון צריכים לכלול את שבעת העקרונות.

▶ הסכמה על ערכים
◀ השתתפות מיומנת
▲ מאפשרים של יצירה משותפת