inline,fit

right,fit

  • תיאום שיתוף הפעולה עם שבעת העקרונות
  • אימוץ שבעת העקרונות מקטין את מספר ההסכמים המפורשים הנדרשים, ומנחה את ההתאמה של תבניות S3 כך שיתאימו להקשר של הארגון
  • הערכים בפועל של הארגון צריכים לאמץ את עקרונות סוציוקרטיה 3.0

▶ הסכמה על ערכים
◀ השתתפות מיומנת
▲ מאפשרים של יצירה משותפת