right,fit

במכוון מעצבת את התרבות בארגון שלכם.

ערך הוא עקרון שמנחה התנהגות. ערכים מגדירים מרחב לפעולה ולאילוצים אתיים.

 • כל חבר מביא את הערכים שלו לארגון בהתבסס על חוויות אישיות ואמונות
 • קבוצה או ארגון יכולים לבחור באופן קולקטיבי לאמץ ערכים כדי להנחות את שיתוף הפעולה שלהם

 • ערכים מציעים הנחיות לקביעת הפעולה המתאימה, גם בהעדר הסכמים מפורשים
 • הגדרת ערכים היא אסטרטגיה התומכת באפקטיביות הארגון:
  • מפחיתה את הפוטנציאל ל-אי הבנה
  • מישרת קו בין קבלת החלטות ומעשים
  • מושכת חברים חדשים, שותפים ולקוחות שנמצאים בקו אחד עם הארגון
 • ערכים הם הסכם ולכן כפופים לסקירה סדירה

▶ מנחה מדיניות
◀ אימוץ שבעת העקרונות
▲ מאפשרים של יצירה משותפת