right,fit

במכוון מפתחת את התרבות בארגון שלכם.

ערכים הם עקרונות מוערכים המנחים התנהגות. ערכים מגדירים את היקף הפעולה ואת המגבלות האתיות.

  • כל חבר מביא את הערכים שלו לארגון בהתבסס על חוויות אישיות ואמונות
  • קבוצה או ארגון יכולים לבחור באופן קולקטיבי לאמץ ערכים כדי להנחות את שיתוף הפעולה שלהם

הסכמה על ערכים (…)

ערכים מציעים הנחיות לקביעת הפעולה המתאימה, גם בהעדר הסכמים מפורשים.

Collectively adopting a set of values supports the effectiveness of an organization:

  • מפחיתה את הפוטנציאל ל-אי הבנה
  • עוזר ליישר קו בין קבלת החלטות ומעשים
  • מושכת חברים חדשים, שותפים ולקוחות שנמצאים בקו אחד עם הארגון

הערכים שנבחרו הם הסכם הנהנה מסקירה סדירה.

▶ מנחה מדיניות
◀ לאמץ את שבעת העקרונות
▲ מאפשרים של יצירה משותפת