right,fit

בחר מישהו להנחיית פגישות מדיניות.

מנחה מדיניות:

  • מבטיח כי ישיבות המדיניות יישארו על המסלול ושהם עוברים הערכה
  • הוא (בדרך כלל) נבחר על ידי קבוצה מבין חבריה (ולתקופה מסוימת)
  • מתוודע בעצמו עם בקלוג המדיניות
  • לעתים מזמין אחרים כדי להנחות חלק מהדברים שעל סדר היום

מנחה מדיניות (…)

כמנחה מדיניות, שקול ללמוד על השימוש בתבניות הבאות מ- S3 כדי לטפל ביעילות במדיניות:

▶ שבירת הסכמים
◀ הסכמה על ערכים
▲ מאפשרים של יצירה משותפת