right,fit

מנחה מדיניות:

 • אחראי להבטיח שפגישות מדיניות מונחות, נשארות על המסלול, והן מוערכות
 • הוא (בדרך כלל) נבחר על ידי קבוצה מבין חבריה
 • מקנה לעצמו היכרות עם בקלוג המדיניות
 • לעתים מזמין אחרים כדי להנחות חלק מהדברים שעל סדר היום

כאשר משתמשים ב-S3 למדיניות, המנחה צריך להקנות לעצמו היכרות עם התבניות הבאות:

 • סבבים
 • גיבוש הצעה
 • קבלת החלטה בהסכמה
 • בחירה לתפקיד
 • הערכת פגישות
 • פתירת הסתייגויות
 • סקירת עמיתים

▶ שבירת הסכמים
◀ הסכמה על ערכים
▲ מאפשרים של יצירה משותפת