right,fit

תהליך קבוצתי (מונחה) ליצירה משותפת של מענה למניע.

 • מתבסס על האינטליגנציה הקולקטיבית ועל מגוון הפרספקטיבות בתוך קבוצה
 • מערב אנשים ביצירה משותפת של הסכמים
 • מטפח אחריות ותחושת בעלות

גיבוש הצעה עשוי להיות גם בשימוש על ידי אדם יחיד.

שלבי גיבוש הצעה

 • הסכימו למניע האם המניע הזה רלוונטי עבורנו כדי להגיב אליו? האם הצהרת המניע מתארת תיאור מדויק של מה שקורה ומה שנדרש?
 • העמקת הבנה משותפת של מניע: מזמינה שאלות חיוניות כדי להבין את המניע בפירוט רב יותר.
 • אסוף שיקולים המנוסחים כשאלות המתייחסות לפתרונות אפשריים. שאלות חושפות אחת מן השתיים או מגבלות (שאלות איסוף מידע) או אפשרויות (שאלות יצרניות).
 • ענו על כל שאלות איסוף המידע אם אפשר.
 • תתעדפו שיקולים.
 • איספו רעיונות כמרכיבים אפשריים עבור הצעה.
 • תכננו הצעה על מנת לטפל במניע בהתחשב ברעיונות היצירתיים ובמידע שנאספו עד עכשיו. זה בדרך כלל נעשה על ידי קבוצה קטנה יותר “כווננים”.

בחירת מכווננים

right,fit

שקלו:

 • מי צריך להיות שם?
 • מי רוצה להיות שם?
 • מי עוד יכול לתת תרומה משמעותית?
 • שקול מומחיות, מבט מבחוץ והשראה

בין שניים או שלושה מכווננים זה בדרך כלל מתאים.

בדקו אם יש הסתייגויות למכוונן(ים) המוצע(ים).

▶ בחירה לתפקיד
◀ יצירה משותפת של הצעה
▲ יצירה משותפת והתפתחות