right,fit

תהליך קבוצתי לבחירת אנשים לתפקידים.

  • על אנשים להימנע מלהביע עניין לפני הבחירה
  • מועמדויות נעשות על סמך חוזק הסיבה, לא על פי רוב
  • אתה יכול להציע את עצמך או לוותר
  • כאשר בודקים הסתייגויות, לשאול את האדם המועמד אחרון

הסתייגויות למועמד יכולות להיפתר בדרכים רבות, כולל תיקון תיאור התפקיד או על ידי מינוי אדם אחר.

הערה: תבנית זו יכולה לשמש גם עבור בחירה בין מגוון רחב של אפשרויות בנסיבות אחרות.

▶ מיפוי מניעים
◀ גיבוש הצעה
▲ יצירה משותפת ופיתוח