right,fit

טכניקה של הנחיית קבוצות לשמירה על שקילות.

  • עושים סבב במעגל כדי לתת לכולם הזדמנות לדבר
  • מתחילים כל סבב עם אדם אחר, ומשנים כיוון (בכיוון השעון או נגד כיוון השעון) כדי ליצור גיוון למי מדבר ראשון ומי אחרון, ולסדר התרומות של האנשים.

קבוצות מנוסות עשויות לעיתים לבחור ללכת במסלול מהיר בסבבים מסוימים בתהליכי קבוצת S3.

▶ הנחיית פגישות
▲ שיטות מפגש