right,fit

תמכו זה בזה כדי ללמוד ולגדול בתפקידים ובקבוצות שבהם אתם משרתים.

נושא התפקיד — או הקבוצה — מוביל את סקירת העמיתים על ידי הגדרת התהליך ומדבר ראשון בכל שלב.

ודא להזמין אנשים עם פרספקטיבות משלימות לתרום לסקירה, וכן מנחה.

הצעות לשיפור עשויות להתייחס להתפתחות אישית, לשיתוף פעולה, לעדכונים לתיאור התחום (כולל הצהרת המניע) ולאסטרטגיה.

סקירת עמיתים (…)

שיפור מתמיד ביכולתם של אנשים לשמור על תפקידים או שיתוף פעולה יעיל בקבוצות.

inline,fit

▶ תוכניות פיתוח
◀ משוב עמיתים
▲ פיתוח עמיתים