תוכנית כיצד לפתח דרכים אפקטיביות יותר של לקיחת אחריות עבור תחום, מוסכמת בין מאציל הסמכויות למואצל.

תוכנית הפיתוח עשויה להתייחס לאדם בתפקיד, או לקבוצה (למשל, מחלקה, מעגל, צוות או תחום פתוח).

הפיתוח עשוי להתרחש בצורה של דיוק התיאור של המניע והתחום, עשיית תיקונים לאסטרטגיה או להסכמים חדשים או מעודכנים ופעולות ספציפיות שיש לנקוט או בתחום של מאציל הסמכויות, או בתחום של המואצל.

תוכנית פיתוח (וכל ההמלצות הנלוות לשינויים בתיאור התחום ובהצהרת המניע) מחייבת הסכמה של מאציל הסמכויות ושל המואצל.

inline,fit

▶ מאפשרים של יצירה משותפת
◀ סקירת עמיתים
▲ פיתוח עמיתים