right,fit

תהליך קבוצתי (מונחה) לצורך קבלת החלטות.

  • מזמין הסתייגויות, ומשלב את החוכמה שהן חושפות, כדי לפתח הצעות או הסכמים קיימים
  • הימנעות מהסתייגויות יכולה לפגוע במטרות של הקבוצה או הארגון
  • הסתייגויות לא מטופלות מונעות מהצעות להפוך להסכמים
  • הצעות צריכות רק להיות טובות מספיק לעכשיו ובטוחות מספיק לנסות עד הסקירה הבאה

חוזה משתמע של הסכמה

  • בהעדר הסתייגויות נגד הסכם, אני מתכוון להמשיך עם ההסכם על פי מיטב יכולתי.
  • אני מסכים לשתף הסתייגויות ברגע שאני אהיה מודע אליהן.

▶ הסתייגות
◀ תיאור מניעים
▲ יצירה משותפת ופיתוח