right,fit

תהליך קבוצתי (מונחה) לצורך קבלת החלטות: מזמין הסתייגויות, ושוקל מידע וידע שהתגלו כדי לפתח עוד יותר הצעות או הסכמים קיימים.

הצעות הופכות להיות הסכמים כאשר הן נחשבות טובות מספיק לעכשיו ובטוחות מספיק כדי לנסות עד הסקירה הבאה.

הסתייגויות לא מטופלות מונעות מהצעות להפוך להסכמים.

הימנעות מהסתייגויות יכולה לפגוע במטרות של הקבוצה או הארגון.

חוזה משתמע של הסכמה

  1. בהעדר הסתייגויות נגד הסכם, אני מתכוון להמשיך עם ההסכם על פי מיטב יכולתי.
  2. אני מסכים לשתף הסתייגויות ברגע שאני אהיה מודע אליהן.

▶ הסתייגות
◀ תיאור מניעים ארגוניים
▲ יצירה משותפת והתפתחות