right,fit

פגישה לתיאום העבודה, להקלה על הלמידה, לשפור הפרודוקטיביות והאפקטיביות.

  • קצובה בזמן (בד”כ 15 דקות)
  • נערכת כל יום באותה השעה
  • הקבוצה מתאספת סביב לוח/כלי ניהול פרויקטים גלוי עבור:
    • תיאום העבודה היומיומית
    • טיפול בחסמים/מעצורים
    • התאמה של הסכמים קיימים או יצירת הסכמים חדשים במקום

▶ פגישות תכנון וסקירה
◀ רטרוספקטיבה
▲ אינטראקציות ממוקדות