right,fit

אנשים נפגשים במרווחי זמן קבועים (1-4 שבועות) בפגישות מוקצבות בזמן כדי לתכנן ולסקור את העבודה.

  • לבחור ולאמוד פריטי עבודה עבור האיטרציה הבאה בפגישת התכנון
  • בחינת פריטי עבודה שהושלמו והחלטה על תיקונים ושינויים עבור האיטרציה (החזרה) הבאה בפגישת הסקירה

▶ פגישת תיאום
◀ פגישה יומית קצרה
▲ אינטראקציות ממוקדות