right,fit

אסטרטגיה היא גישה ברמה גבוהה של איך אנשים ייצרו ערך על מנת לקחת אחריות בהצלחה עבור תחום.

זה בדרך כלל יעיל יותר אם קבוצה או נושא התפקיד מובילים בפיתוח האסטרטגיה שלהם.

אסטרטגיה כוללת לעתים קרובות תיאור של התוצאה המיועדת.

מאחר שמאצילי הסמכויות חולקים באחריות על התחומים שהם מאצילים, חשוב שהם יסקרו את האסטרטגיה של הנציג, כדי לבדוק את המכשולים הפוטנציאליים ולהציע דרכים לשיפור.

אסטרטגיה היא הסכם משותף בין מאציל(י) הסמכויות לבין המואצל(ים) שנסקר באופן שוטף, ומעודכן במידת הצורך (לשנות או להתמיד)

פיתוח אסטרטגיה (…)

inline,fit

אסטרטגיות מקבלות תוקף ומחודדות דרך התנסות ולמידה.

▶ הבהרת תחומים
◀ הסכם
▲ הגדרת הסכמים