right,fit

הבהירו את המניעים הארגוניים (כלומר מה קורה ומה נדרש ביחס לארגון), והענו כנדרש.

מענים למניעים ארגוניים כוללים:

  • פעולה ישירה (תפעול)
  • ארגון איך העבודה תתבצע
  • קבלת החלטות מדיניות

המענה למניע ארגוני מטופל בדרך כלל כניסוי המוערך ומתפתח לאורך זמן.

תיקוף מניעים ארגוניים

מניע נחשב מניע ארגוני אם היענות אליו תעזור לארגון לייצר ערך, למנוע בזבוז או למנוע נזק.

דרך פשוטה לתקף האם המניע נופל בתחום של הארגון היא על ידי בדיקה:

האם זה יעזור לארגון אם נענה למניע זה? או שזה יפגע בנו אם לא?

▶ ניווט דרך מתח
▲ יצירה משותפת והתפתחות