right,fit

האצלת אחריות עבור תחום ליחידים.

תפקיד הוא אזור של אחריותיות (תחום) המואצל לפרט (נושא התפקיד), מי שיש לו אוטונומיה להחליט ולפעול במסגרת המגבלות של תחום התפקיד.

נושא התפקיד מוביל ביצירת אסטרטגיה על האופן שבו הם יקחו אחריות התחום שלהם.

תפקיד הוא דרך פשוטה לארגון (או קבוצה) להאציל משימות חוזרות או אזור מסוים של עבודה וקבלת החלטות לאחד מחבריה.

תפקיד (…)

  • אנשים יכולים לקחת אחריות על יותר מתפקיד אחד
  • במקום להגדיר רשמית קבוצה חדשה, לפעמים זה פשוט יותר לחלוק תפקיד אחד בין כמה אנשים
  • נושאי תפקיד נבחרים בהסכמה ולתקופת זמן מוגבלת
  • עמיתים תומכים אחד בשני על מנת להתפתח בתפקידים שהם ממלאים

שומר תפקיד יכול לקיים בקלוג של מדיניות, ויומן כדי לרשום ולעזור לו לפתח את הגישה שלו לקראת מתן ערך.

הערה: ב-S3, הנחיות, תהליכים או פרוטוקולים שנוצרו על ידי אנשים בתפקידים מטופלים כמו הסכמים.

▶ לקשר
◀ מעגל
▲ בניית ארגונים