right,fit

הבנה ברורה של תחומי האחריות והאוטונומיה של אנשים מאפשרת יעילות רבה יותר, שיתוף פעולה אפקטיבי וזמישות בכל רחבי הארגון.

דרך פשוטה כדי להבהיר את התחומים היא עם תיאור תחום המכיל:

  • מניע ראשי
  • תחומי אחריות עיקריים
  • מגבלות
  • קרטריונים להערכה עבור סקירת עמיתים
  • תקופת כהונה (לתפקיד)
  • (גירסאות קודמות)

ניתן ליצור תיאורי תחומים עבור תפקיד, עמדה, מעגל, צוות, תחום פתוח, מחלקה, יחידה או הארגון כולו.

אתם יכולים להתחיל או על ידי הבהרת תחומים קיימים או לפחות להבהיר את החדשים.

▶ תוצאה מיועדת
◀ פיתוח אסטרטגיה
▲ הגדרת הסכמים