right,fit

הבנה ברורה של תחומי האחריות והאוטונומיה של אנשים מאפשרת יעילות רבה יותר, שיתוף פעולה אפקטיבי וזמישות ברחבי הארגון.

דרך פשוטה כדי להבהיר את התחומים היא עם תיאור תחום המכיל:

  • מניע ראשי
  • תחומי אחריות עיקריים
  • מגבלות
  • קרטריונים להערכה עבור סקירת עמיתים
  • תקופת כהונה (לתפקיד)
  • (גירסאות קודמות)

הבהרת תחומים (…)

ניתן ליצור תיאורי תחומים עבור תפקיד, עמדה, מעגל, צוות, תחום פתוח, מחלקה, יחידה או הארגון כולו.

אחת הדרכים להבהרת תחום היא על ידי מילוי טופס האצלת הסמכויות של S3.

▶ הבהרת תוצאה מיועדת
◀ פיתוח אסטרטגיה
▲ הגדרת הסכמים