right,fit

היו מפורשים לגבי התוצאות הצפויות של הסכמים, פעולות, פרויקטים ואסטרטגיות.

תעדו והסכימו על תיאור תמציתי של התוצאה המיועדת.

ניתן להשתמש בתוצאה המיועדת להגדרת קריטריונים להערכה ומדדים לבדיקת התוצאות בפועל.

▶ תיאור תוצרים
◀ הבהרת תחומים
▲ הגדרת הסכמים