right,fit

אסטרטגיה היא גישה ברמה גבוהה כיצד אנשים ייצרו ערך על מנת לקחת אחריות בהצלחה עבור תחום.

  • ארגון, קבוצה או נושא תפקיד יכולים לפתח אסטרטגיה משלהם
  • אסטרטגיה כוללת לעתים קרובות תיאור של התוצאה המיועדת
  • מאחר שמאצילי הסמכויות חולקים באחריות עבור התחום, חשוב שהם יסקרו את האסטרטגיה, יזהו מכשולים פוטנציאליים ויציעו שיפורים
  • האסטרטגיה היא הסכם משותף בין מאציל(י) הסמכויות לבין המואצל(ים) שנסקר באופן שוטף, ומעודכן במידת הצורך (לשנות או להתמיד)

אסטרטגיות מיושמות, ומדויקות דרך התנסות ולמידה.

right,fit

▶ הבהרת תחומים
◀ הסכם
▲ הגדרת הסכמים