right,fit

מאפשר זרימה דו-כיוונית של מידע והשפעה בין שתי קבוצות.

שתי קבוצות התלויות זו בזו כל אחת בוחרת את אחד מחבריה כדי לייצג את האינטרסים שלה בהחלטות המדיניות של הקבוצה השנייה.

  • יוצר שקילות בין שתי קבוצות
  • יכול לשמש כדי למשוך מידע בעל ערך במבנים היררכיים

▶ נציג
◀ קישור
▲ בניית ארגונים