right,fit

מאפשר את הזרימה הדו-כיוונית של מידע והשפעה בין שתי קבוצות.

שתי קבוצות התלויות זו בזו כל אחת בוחרת את אחד מחבריה כדי לייצג את האינטרסים שלה בהחלטות המדיניות של הקבוצה השנייה.

קישור כפול מאפשר שקילות בין שתי קבוצות ויכול לשמש למשיכת מידע בעל ערך במבנים היררכיים.

▶ נציג
◀ לקשר
▲ בניית ארגונים