right,fit

מאפשר זרימת מידע והשפעה בין שתי קבוצות.

קבוצה בוחרת את אחד מחבריה כדי לייצג את האינטרסים שלה בקבלת החלטות המדניות של קבוצה אחרת.

▶ קישור כפול
◀ תפקיד
▲ בניית ארגונים