right,fit

האצלת אחריות עבור תחום ליחידים.

תפקיד הוא שטח אחריות המוגדר על ידי התחום ומוקצה ליחיד (נושא התפקיד), שיש לו אוטונומיה להחליט ולפעול במסגרת המגבלות של תחום התפקיד.

נושאי תפקידים מובילים ביצירת אסטרטגיה לאיך להיות אחראים על התחום שלהם, ולפתח את האסטרטגיה שלהם בשיתוף פעולה עם מאציל הסמכויות.

תפקיד הוא דרך פשוטה עבור קבוצה להאציל משימות חוזרות או שטח מסוים של עבודה לאחד מחבריה.

  • אנשים יכולים להיות ביותר מתפקיד אחד, ותפקידים ניתנים למלוי על ידי יותר מאדם אחד
  • נושאי תפקיד נבחרים בהסכמה ולתקופת זמן מוגבלת
  • עמיתים תומכים אחד בשני על מנת להתפתח בתפקידים שהם ממלאים

נושא תפקיד יכול לתחזק יומן ובקלוג מדיניות כדי לפתח את הגישה שלו כלפי מתן ערך.

הערה: ב-S3, הנחיות, תהליכים או פרוטוקולים שנוצרו על ידי אנשים בתפקידים מטופלים כמו הסכמים.

תפקיד: דרך אחת להיות אחראי עבור תחום

inline,fit

▶ קישור
◀ מעגל
▲ בניית ארגונים