right,fit

מעגל זה קבוצת אנשים שקולה, בעלת משילות-עצמית וחצי-אוטונומית, המשתפים פעולה כדי לקחת אחריות על תחום.

מעגל:

 • יכול להיות קבוע או זמני
 • עשוי להיות בהתארגנות-עצמית
 • אחראי להתפתחות של עצמו ולהסכמים שלו

 • אוטונומיה-חלקית:
  • חברי מעגל פועלים במסגרת מגבלות התחום שלהם.
  • כל מעגל יכול ליצור ערך באופן אוטונומי.
 • משילות-עצמית:
  • חברי מעגל באופן קבוע ומתמשך מחליטים יחד מה לעשות כדי להיות אחראים לתחום שלהם, ומציבים מגבלות על איך ומתי הדברים יעשו.
 • שקילות של חברי המעגל
  • כל חברי המעגל אחראים במידה שווה למדניות של תחום המעגל.

▶ תפקיד
◀ האצלת השפעה
▲ בניית ארגונים