right,fit

תבנית עבור ארגונים מרובים (או תחומים) עם מניע משותף כדי לחלוק למידה ואם יש ערך, לתאם ולתמוך בפעולה.

  • דרך לארגן, לתאם ולנווט מלמטה למעלה, תוך כדי שימור אוטונומיה ופעולה עצמאית של הגורמים השונים המעורבים
  • מבנה שמיועד לאפשר חדשנות וחילופי למידה לאורכה ולרוחבה של קהילה גדולה על בסיס של “לפי הצורך”

▶ יצירה משותפת ופיתוח
◀ ארגון שירות
▲ מבנה ארגוני