right,fit

**מרכיבים שונים (ארגונים או פרוייקטים) בעלי מניע עיקרי ומבנה משותף (או דומה) יכולים לחלוק את הלמידה על פני תחומים תפקודיים, לתאם פעולה ולבצע החלטות מדיניות ברמה גבוהה (לדוגמה, האסטרטגיה הכוללת) **.

יצירת ארגון פרקטלי יכול לאפשר רשת גדולה למענה במהירות להקשרים משתנים.

במידת הצורך, ניתן לחזור על התבנית על מנת לחבר מספר רב של ארגונים פרקטלים לאחד.

תנאים מקדימים

ארגון פרקטלי יכול להיווצר או על ידי מספר רב של ארגונים תלויים (-הדדית) החולקים מניע (עיקרי) משותף, או על ידי מספר סניפים, מחלקות או פרויקטים בתוך ארגון גדול יותר.

These constituents (i.e. organizations, branches, departments or projects) need to share at least some — and typically most — functional domains (e.g. accounting, product management, or development).

שכבות

לארגון פרקטלי יש לפחות שלוש רמות:

  • שכבה ראשונה: המרכיבים (כלומר ארגונים, סניפים, מחלקות או פרויקטים)
  • שכבה שנייה: מעגלי נציגים לתפקיד ספציפי כדי לשתף למידה וליצור הסכמים בשמם של תחומים לתפקיד ספציפי
  • שכבה שלישית: מעגל נציגים חוצה תפקידים כדי ליצור ולפתח הסכמים במענה למנעים המשפיעים על הרוב הכולל של המרכיבים

יצירת ארגון פרקטלי

  1. יצירת השכבה השניה: בתוך כל מרכיב, החברים של כל תחום תפקודי (ומשמעותי) משותף, מחליטים מי מביניהם ייצג אותם ב-מעגל נציגים לתפקיד ספציפי, שבו הם חולקים ידע ולמידה ולתרום לביצוע ופיתוח הסכמים. נציגים נבחרים לתקופה מוגבלת (לאחר מכן בחירה חדשה נעשית).
  2. יצירת השכבה השלישית: כל מעגל נציגים בשכבה שנייה בוחר נציג כדי ליצור את מעגל הנציגים חוצה התפקידים.

השפעה על הארגון(ים)

כל מרכיב:

  • מקבל גישה אל מגוון רחב של ניסיון, חוכמת ומיומנויות כדי להגדיל יעילות וחדשנות.
  • יכול לשתף משאבים, תשתית וניסיון עם שאר המרכיבים לפי הצורך והיכולת

השכבה השנייה והשלישית:

  • יכולות לבחון החלטות בעת ובעונה אחת על פני מספר מופעים של תחום תפקיד ספציפי, מתן משוב מקיף ולמידה מהירה
  • מארגנות, מתאימות ומנווטות את כל המערכת תוך שמירה על אוטונומיה ועשייה של המרכיבים הבודדים

▶ יצירה משותפת והתפתחות
◀ ארגון שירות
▲ מבנה ארגוני