right,fit

שיתוף פעולה של בעלי עניין רבים והתיישרות כלפי מניע (או יעד) משותף.

  • משפר את פוטנציאל השקילות בין ישויות שונות
  • מגביר את התיאום הבין-מחלקתי/ארגוני
  • תומך בשיתוף פעולה רב-משרדי בין מחלקות/ארגונים בעלי מניעים ראשיים שונים, או שנמצאים בקונפליקט
  • מתאים לפרוייקטים חד פעמיים או לשיתוף פעולה מתמשך

הערה: ארגון שירות לפעמים מכונה ארגון שדרה (backbone).

▶ ארגון פרקטלי
◀ היררכיית קישור כפול
▲ מבנה ארגוני