right,fit

מאצילה את כל קבלת ההחלטות למעגלים עם משילות-עצמית המקושרים זה לזה בכל רמות ההיררכיה, כדי לעבור מהיררכיה מסורתית כלפי מבנה המתאים יותר לניצול האינטליגנציה הקולקטיבית ולבניית מעורבות.

  1. מעבירה קבלת החלטות מדיניות מיחידים לקבוצות על ידי יצירת מעגלים עם משילות-עצמית בכל רמות הארגון שלכם.

  2. כל חברי המעגל בוחרים אחד מהקבוצה שלהם כדי לייצג את האינטרסים שלהם ולהשתתף בהחלטות המדיניות של המעגל העליון הבא, ולהיפך.

היררכיית קישור כפול:

  • מביאה שקילות למשילות
  • שומרת על הפוטנציאל להיררכיה תפקודית (אם היא מאפשרת את זרימת הערך).

▶ ארגון שירות
◀ ארגון אפרסק
▲ מבנה ארגוני