right,fit

מספק ערך בסביבה תחרותית ומורכבת באמצעות ביזור (של משאבים והשפעה) ומכוון את האינטראקציה בין אלה שיוצרים ערך, והלקוחות שהם משרתים.

קבוצות בפריפריה:

  • מספק ערך בהחלפה ישירה עם העולם שבחוץ (לקוחות, שותפים, קהילות, רשויות מקומיות ועוד.)
  • מנהל את המשאבים הכספיים ומנווט את הארגון

המרכז מספק שירותים פנימיים כדי לתמוך בארגון.

תחומים מקושרים כפי שנדרש כדי להזרים מידע והשפעה, ולתמוך בשיתוף פעולה סביב יחסי תלות.

▶ היררכיית קישור כפול
◀ מעגל נציגים
▲ מבנה ארגוני