right,fit

האצלת קבלת החלטות לכיצד להיענות למניעים המשפיעים על תחומים מרובים, לנציגים.

כדי לקבל החלטות מדיניות בשמם, בעלי העניין שולחים נציגים כדי ליצור מעגל של נציגים.

החלטות מדיניות שנעשות במעגל הנציגים פועלים על פיהן בתחומים השונים שהוא משרת.

מעגלי נציגים מספקים דרך להנהיג ארגונים בהתאם לזרימת הערך, ולהביא מגוון של נקודות מבט לתהליך קבלת החלטות המדיניות.

מעגל נציגים עשוי להביא אנשים אחרים (למשל מומחים חיצוניים) כדי לסייע בהחלטות ספציפיות, או אפילו כחברים במעגל.

▶ ארגון אפרסק
◀ מעגל שירות
▲ מבנה ארגוני