מארח הפגישה אחראי על הכנה והמשך של מפגשים, סדנאות או אירועים אחרים.

התפקיד עשוי להיות משויך באופן זמני (קרי עבור אירוע ספציפי אחד) או עבור משך זמן.

האחריות של מארח הפגישה

 • הכנה
  • לזהות את המטרות ואת התוצרים
  • להכין ולהפיץ סדר יום ולוח זמנים
  • הערכת הזמן הנדרש
  • לזהות ולהזמין משתתפים
  • לקבוע מועד לפגישה/לסדנה
  • להזמין מקום (ותחבורה במידת הצורך)
  • להכין את המרחב, לספק את החומרים ואת המידע הנדרשים
  • להבטיח בחירת מנחה ומתעד שיכתוב זיכרון דברים, אם מתאים
 • בהמשך
  • לנקות את המקום, להחזיר מפתחות וכו’.
  • להבטיח שזכרון הדברים מופץ

▶ בקלוג מדיניות
◀ הערכת פגישות
▲ שיטות מפגש