right,fit

באופן מכוון לוקח אחריות עבור תחום ע”י הזמנה במקום הקצאה ובקשה מאלו שהוזמנו לתרום מתי שהם יכולים.

מאציל הסמכויות של התחום הפתוח מבהיר:

  • את המניע הראשי, את האחריות העיקרית ואת ההגבלות של התחום הפתוח
  • מי מוזמן לתרום לתחום הפתוח
  • הגבלות הקשורות להשתתפותו של מאציל הסמכויות במדיניות של התחום הפתוח

תחום פתוח (…)

בהתאם למגבלות שנקבעו על ידי המאציל, התורמים יכולים רק לארגן ולעשות עבודה, או לקחת חלק גם במשילות.

מאציל אחראי לביצוע סקירות קבועות כדי לתמוך באפקטיביות של העבודה ושל כל החלטה שנעשית בתחום פתוח.

▶ מערכות פתוחות
◀ צוות מסייע
▲ בניית ארגונים