right,fit

דרך לקבלת אחריות במתכוון עבור תחום ע”י הזמנה במקום מינוי.

מאציל הסמכויות של התחום הפתוח מבהיר:

  • מניע ראשי, אחריות והגבלות עיקריות של התחום הפתוח
  • מי מוזמן לתרום לתחום הפתוח
  • הגבלות הקשורות להשתתפותו של מאציל הסמכויות במדיניות של התחום הפתוח

מאציל הסמכויות של התחום הפתוח אחראי על הבטחת סקירה סדירה של התחום הפתוח.

בהתאם למגבלות שנקבעו על ידי מאצילי הסמכויות, התורמים רשאים להיות אחראים לעבודה ו/או למדיניות של התחום הפתוח.

▶ מערכות פתוחות
◀ צוות מסייע
▲ בניית ארגונים