right,fit

קבוצה של אנשים עם המנדט לפעול על פי אוסף ספציפי של דרישות שהוגדרו על-ידי מאציל הסמכויות.

צוות מסייע:

  • מהווה דרך למאציל הסמכויות להרחיב את היכולת שלו
  • עשוי להיות בהתארגנות-עצמית או מונחה על ידי רכז שנבחר על ידי מאציל הסמכויות
  • נשלט על ידי מאציל הסמכויות
  • מפיק תועלת מתחום המוגדר בבירור

חברי הצוות המסייע:

  • יכולים להסתייג להחלטות מאציל הסמכויות שמשפיעות עליהם
  • יכולים להוסיף פריטים לבקלוג המדיניות של מאציל הסמכויות
  • עשויים להיות מוזמנים לבחור נציג כדי שישתתף בקבלת החלטות המדיניות של מאציל הסמכויות

▶ תחום פתוח
◀ נציג
▲ בניית ארגונים