right,fit

מיקור חוץ של שירותים הנדרשים על ידי שני תחומים או יותר.

מעגל השירות יכול להיות מאוכלס על ידי חברי התחומים שהוא משרת ו/או גם על ידי אנשים אחרים.

▶ מעגל נציגים
▲ מבנה ארגוני