right,fit

מחליטים ומתאמים כיצד לטפל במניעים המשפיעים על תחומים מרובים.

החלטות של מעגל הנציגים פועלים לפיהן בתחומים השונים שהוא משרת.

כל מעגל בוחר חבר אחד או יותר כנציג(ים) במעגל הנציגים.

מעגלי הנציגים מספקים דרך להיגוי ארגונים בהתאם לזרימה של הערך, ולהביא מגוון רחב של נקודות מבט להחלטות המדיניות.

▶ ארגון אפרסק
◀ מעגל שירות
▲ מבנה ארגוני