right,fit

מספק ערך בסביבה תחרותית ומורכבת באמצעות ביזור (של משאבים והשפעה) ומכוון את האינטראקציה בין אלה שיוצרים ערך, והלקוחות שהם משרתים.

  • מעגלים בפריפריה מספקים ערך בהחלפה ישירה עם העולם החיצון (לקוחות, שותפים, קהילות, עיריות ועוד.)
  • המרכז מספק שירותי פנים כדי לתמוך בארגון
  • הפריפריה מעמידה את המשאבים הכספיים ומנווטת את הארגון
  • מקשר תחומים על פי הנדרש כדי להזרים מידע והשפעה ומטפל בתלויות

▶ היררכיית קישור כפול
◀ מעגל נציגים
▲ מבנה ארגוני