right,fit

מביאה שוויון למשילות בהיררכיה ארגונית טיפוסית.

  • הארגון בנוי ממעגלים של משילות-עצמית
  • מעגלים בוחרים חבר לייצג את האינטרסים שלהם בהחלטות המדיניות של המעגל הגבוה הבא, ולהיפך
  • ההיררכיה תפקודית עדיין אפשרית אם יש לזה ערך

▶ ארגון שירות
◀ ארגון אפרסק
▲ מבנה ארגוני