right,fit

קריטריונים להערכה המוגדרים היטב יכולים לסייע להבין אם להסכם יש או אין את התוצאה הרצויה.

  • לכו על קריטריונים פשוטים וחד משמעיים ותעדו אותם (כדי למנוע דיון בעת סקירת ההסכמים שלכם)
  • הגדירו מדדים ישימים כדי לעקוב ברציפות אחר השפעות ואיתור סטיות מן התוצאות המיועדות

▶ יומן
◀ תיאור תוצרים
▲ הגדרת הסכמים