right,fit

מקיימת מערכת המאפשרת לכל בעלי העניין לסקור את המצב של כל הפריטי העבודה שכרגע בהמתנה, בתהליך או שהושלמו.

 • בעלת ערך עבור התארגנות-עצמית ומערכות-משיכה
 • המערכת חייבת להיות נגישה לכל מי שמושפע ממנה
 • אנלוגית: פתקים דביקים על הקיר, או כרטיסיות, מגנטים, לוח ציור
 • דגיטלית: [Trello](https://trello.com/, Kanbanery, Leankit, Jira, Google Sheets, etc.

דברים שיש לעקוב אחריהם:

right,fit

 • סוגים של פריטי עבודה (למשל בקשות הלקוח, משימות הפרוייקט, משימות דיווח, ועבודה חוזרת)
 • תאריך התחלהתאריך יעד אם יש צורך)
 • סדרי עדיפויות
 • **שלבי ** העבודה (למשל “לעשות”, “בתהליך”, “סקירה”, “נעשה”)
 • מכשולים/חסמים
 • מי עובד על אילו פריטים
 • הסכמים וציפיות המנחים את זרימת העבודה (למשל, הגדרה של נעשה, מדיניות, תקני איכות)
 • השתמשו בצבעים, סמלים, מדגישים וכו’.

▶ מערכת-משיכה של עבודה
◀ בקלוגים מתועדפים
▲ ארגון העבודה